87.9 Rádió 1

Értékesítési forródrót: 06-70-5-879-879

A honlap üzemeltetője a  On-Air Media Kft.. (székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 19-20. adószám: 26175593-2-06, cégjegyzékszám: 06 09 023936, képviselő: Király Tamád ügyvezető) a továbbiakban: On-Air Media

A honlapon található tartalom felhasználási- vagy tulajdonjogával az On-Air Media rendelkezik, melynek bármiféle jellegű felhasználáshoz az On-Air Media előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

Tilos a honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, a honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.

A honlapon megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, az On-Air Media nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelően az On-Air Media nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Az On-Air Media által használt védjegyek a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult.