Rádió 1 Szeged – 6. születésnapi játék – Játékszabály

Rádió 1 Szeged – Ismerd fel Szegedet! – Játékszabály

Rádió 1 Szeged – Turisztikai játék a Jonathermállal – Játékszabály

Rádió 1 Szeged – Turisztikai játék a Gyevitúrral – Játékszabály

Általános Nyereményjáték Szabályzat

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az On Air Media Kft. (székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza part 19-20., adószám: 26175593-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-023936, képviselő: Király Tamás ügyvezető, továbbiakban: On Air Media Kft. vagy Játékszervező) által szervezett, a „Radio1 Szeged” elnevezésű rádió csatornán meghirdetett nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték vagy „Játék”).

Játékosok és nyertesek

1. Az On Air Media Kft. által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki
 16 éven felüli,
 Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik,
 a Játék műsorban meghirdetett feltételeit teljesíti,
 pénznyeremény esetén, aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott,
 nincs kizárva a Játékból.

2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, abból ki vannak zárva:

3. a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban álló vállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint az adott Játék szervezésében résztvevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;

4. b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezet tisztségviselők;

5. c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,

6. d) akik nem felelnek meg a Játék műsorban meghirdetett feltételeinek.

7. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ági rokon házastársa, a házastárs egyenes ági rokona és testvére és a testvér házastársa.

A Játékszervező a Játékból kizárhatja azokat, akik
 obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a Játék során;
 azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket növeljék, megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;
 az a Játékos, aki a Játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a Játékból kizárásra kerül;
 akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.

A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja:

1) A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.

2) Az egyes Nyereményjátékok időtartama, és az azokban való részvétel módja az On Air Media Kft. által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra. A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét. A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni; amennyiben a Nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra, úgy a játék felhívásban foglalt feltételek teljesítésén kívül az a Játékos válik Nyertessé, aki kisorsolásra kerül. Amennyiben a Nyertes sorsolással kerül kiválasztásra, úgy a Játékszervező a nyertes(ek) számával megegyező számú pótnyertest is kisorsol. A pótnyertesek a Nyertesek kiesése esteén, kisorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a Játék nyereményére („Nyeremény”).

A Játék szabályai

1) A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.

2) A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

3) Az adott Játék konkrét szabályai, a Játékban való részvétel feltételei a tárgyi Játék meghirdetéskor, illetve az adott Játék egyedi szabályzatban kerülnek közlésre.

A Nyeremények átvétele

1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – az adott Játék feltételeitől függően – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti.

2. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180 nappal a Játék lezárást követően.

3. A tárgy Nyereményeket a On Air Media Kft. legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.

Amennyiben (i) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék lezárástól számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,
(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belü nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy
(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy
(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. a Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy
(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy
(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek, úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

(1) Amennyiben pótnyertes kisorsolásra kerül, úgy a kiesett Nyertes helyébe az első pótnyertes lép, amennyiben pedig az első pótnyertes is bármely okból kiesik, úgy a másodikként kisorsolt pótnyertes válik a Nyereményre jogosulttá;

(2) Ha nincs pótnyertes, úgy a Játékszervező jogosult a Játékot újra meghirdetni, vagy – ha ez nem lehetséges – akkor a Nyereményt egy új játékban Nyereményként meghirdeti.

A On Air Media Kft. fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben.  A On Air Media Kft. az ebből eredő felelősségét kizárja.

1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a konkrét játékfelhívásban kifejezetten ettől eltérően valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a On Air Media Kft. viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.

2. Az On Air Media Kft. a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit az On Air Media Kft. a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.

3. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb adat hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért On Air Media Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

4. A kézbesítést az On Air Media Kft. egyszer kísérli meg, azaz egy alkalommal küldi meg a Nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a csomagküldő vagy futárszolgálat a saját szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban az On Air Media Kft. székhelyén.

5. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.

6. A tizennyolc éven aluli Nyertesek a Nyereményeik átvétele során törvényes képviselőjük hozzájárulásával járhatnak el.

7. Az On Air Media Kft. nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények az On Air Media Kft-vel szemben nem érvényesíthetők.

8. Az On Air Media Kft. fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, az On Air Media Kft. által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

 


Rádió 1 Balázsék Általános nyereményjáték szabályzat

 

RÁDIÓ 1 –BALÁZSÉK JÁTÉKOK

I. RÁDIÓ 1 Balázsék adásában zajló játék:

Játék időtartama: minden hétköznap reggel 6:00 és 10:00 között naponta 1 alkalommal

Játék típusa: KI vagyok én? vagy Szájpecek, vagy Pillecukor és a Nap hallgatója játék

 

Játék leírás:

“Ki vagyok Én? ” játék

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. Az adásba kerülő játétkos kiválasztja melyik műsorvezetővel szeretne játszani. A kiválasztott műsorvezető kap egy fejpántot, rajta egy kis kártyával, azon felirat és kis kép mutatja a kitalálandó egyszerű fogalmat, itt a rádió munkatársa adáson kívül elmondja a játékosnak, hogy mi van a képen, hiszen ő nem látja, csak hallja a műsort. Miután ez megtörtént elindul a „barkochba” játék a műsorvezető és a játékos között. A műsorvezetőnek fején a kártyával ki kell találnia, hogy ki ő. A játékosnak válaszolnia kell a műsorvezető által feltett kérdésekre „igennel”, „nemmel” vagy „nem tudommal”. A műsorvezető, ha kitalálja a megfejtést 1 perc alatt, akkor a játékos nyer.

“Szájpecek játék”

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. Mindegyik műsorvezető előtt egy szájpecek található. A játékos kiválasztja a három műsorvezető közül, hogy kivel szeretne játszani a továbbiakban. A játékos által kiválasztott műsorvezető szájába veszi a szájpecket és elmondd egy rövid mondatot, amit a játékosnak ki kell találnia 60 mp alatt.

“Pillecukor játék”

Játék leírása: játék időtartama alatt a hallgatók a műsorvezető felhívására telefonálnak a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111). Az adásba kerülő hallgatót véletlenszerűen választja ki a műsorvezető. Mindegyik műsorvezető előtt egy tál pillecukor található. A játékos kiválasztja a három műsorvezető közül, hogy kivel szeretne játszani a továbbiakban. A játékos által kiválasztott műsorvezető annyi pillecukrot vesz a szájába, hogy nehezen érthető legyen, amit mondd. Az így elmondott rövid nyelvtörőt, a játékosnak 60 mp alatt kell kitalálnia, hogy a játékot megnyerje.

„A Nap Hallgatója játék”

Műsorvezetői felhívásra a hallgatók reggel 9:00 és 09:50 között SMS üzeneteket küldenek a Rádió 1 központi nem emelt díjas telefonszámára (+36-20-311-1111).  A beérkező SMS-ek közül a műsorvezetők kiválasztják a legszellemesebb SMS íróját, aki elnyeri a “Nap hallgatója” címet. A hallgatót ezután a műsorvezetők telefonon felhívják. A hallgatónak a játékban való részvételhez a “Balázsék” jelige kimondásával kell felvennie a telefont. Amennyiben a játékos nem a meghatározott módon szól bele a telefonba nem nyeri meg a nyereményét.

Játék nyereménye: Az On-Air Media Kft. által szabadon meghatározott nyeremény

A nyeremények átadása: Hétköznap 10 és 15 óra között személyesen az On-Air Media Kft. székhelyén (6721 Szeged, Felső Tisza-part 19-20.) vagy futárral a nyertes címére kézbesítve.

A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei: Minden esetben a nyertesnek személyesen kell az átvétel helyszínén megjelennie és a következő –az előzetes telefonos egyeztetés alkalmával megadott adatokat tartalmazó – dokumentumokat kell magával hoznia a nyeremények átvételéhez:

i.      érvényes személyi igazolvány

ii.      lakcímkártya

A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb az On-Air Media Kft. által szervezett nyereményjátékban.

A játékban a nyereményt az On-Air Media Kft. biztosítja.

A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető, észrevétel tehető a balazsek@radio1.hu e-mail címen.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az On-Air Media Kft. mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

A játékban résztvevő játékos önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen játékhoz kapcsolódó regisztráció során megadott személyes adatait az On-Air Media Kft. (székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 19-20. adószám: 26175593-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-023936; a továbbiakban: On-Air Media Kft.) mint adatkezelő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, tájékoztatók küldése, direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából kezelje és azokat tárolja. Kijelenti, hogy az On-Air Media Kft. adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.